6 Các tchất của lễ tân ngoại giao

Câu6: Các tchất của lễ tân ngoại giao
+ĐN lễ tân ngiao là sự vận dụng tổng hợp những nghi thức,thủ tục, tập quán,luật lệ, đc thừa nhận chung trog hđ đối ngoại nhằm thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của nhà nc:
+LTNG có vai trò quan trọng như sau
-góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại of nhà nc:
*thong qua việc tạo đk thuận lợi cho các hđ ngiao khác để thực hiện dường lối chính sách đối ngoại, đồng thời bản thân hđ lễ tân phải xuất phát từ chính đường lối chính sách đối ngoại phải cố gắng thực hiện đến mức tối đa để góp phần thực hiện đường lối chính sách
*mỗi hđ lễ tân dù lớn dù nhỏ đều thể hiện thái độ chính trị nên ng làm lễ tân phải cẩn thận và chu đáo, ng làm lễ tân cũng phải nắm bắt đc chính sách đối ngoại, k đc để xảy ra các sơ suất làm ảnh hưởng đến chính sách qg mà thực chất là chính sách dối ngoại
-ltng góp phần thúc đẩy qhệ hợp tác và hữu nghị giữa các qg “vui lòng khác đến,vừa long khách đi” là nvụ của ltng làm cho các qg hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ qt. hđ ltân nếu k tốt sẽ ảnh hưởng đến mqh giữa các qg,nếu sơ suất có ảnh hưởng k chỉ đến qh qg mà còn đến cả đường lối chính sách
-ltng là phương tiện đẻ cụ thể hoá và thực hiện 1 số ngtắc cơ bản của luật phátp qt,trong đó chú ý 3 ngtắc là tôn trọng chủ quan quyền qg, bình đẳng giữa các qg k can thiệt vào công việc nội bộ các nc
-các nghi thức ltng làm tăng them sự tôn trọng khách và tôn trọng chủ nhà, tăng them uy tín của khách và uy tín của chủ nhà đồng thời làm các bên ghi nhớ lâu hơn những mqh và cam kết giữa các bên
+các tính chất:
*tính chất ch trị: 1trong những tchất quan trọng nhất của ltng là tính chính trị ,thể hiện ở n điểm sau:
-ltng góp phần thực hiện đường lối chính sách đối ngoại of nhà nc mỗi 1 thái độ động tác trong ltng đều thể hiện 1 thái độ chính trị
-tính chính trị cug đc thể hiện ở vai trò 2 và 3 of ltng (góp phần tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu gnhị giữa các qg và là phương tiện để cụ thể hoá và thực hiện một số ng tắc cơ bản của luật pháp qt)
-ltng thể hiện 1 số ng tắc cơ bản trong qhệ qt: tôn trọng chủ quyền qg, bình đẳng qg và k can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
*ltng vừa có tính qg vừa có tính qt. phải kết hợp thực hiện cả ltng qg và lt qt,kết hợp tính dân tộc hiện đại
*tính lịch thiệp bản than lễ tân đã mang tính lịch thiệp.ltng còn có tính lịch thiệp cao hơn vì đây là gtiếp giữa các qg ,các dân tộc, thể hiện sự tôn trọng qg và tôn trọng dân tộc và thúc đẩy mối qh giữa các qg các dân tộc
*trong ltng có 1 số ng tắc buộc phải thực hiện đó là:
1.ng tắc tôn trọng khách:đây là ngtắc hang đầu trong ltng ,dù khách là đại diện của qg nào , kể cả kể thù cũng phải thể hiện sự lịch thiệp tôn trọng
2. ltng phải tôn trọn ng tắc cơ bản trong qhệ qt:tôn trọng chủ quyền qg, bình đẳng giữa các qg,k can thiệp nội bộ của nhau.vì trong ltng có rất nhiều hđ lienquan đến ng tắc này
3.nắm vững và thực hiện đường lối đối ngoại của nhà nc, ghi thực hiện các hđ ltng, các nghi thức đón tiếp phải thực hiện đuờng lối đối ngoại vs các nc khác nhau.
4.ng tắc đúng h trong ngoại giao
5.song trong ltng k chỉ có ng tắc mà còn đòi hỏi phải biết linh hoạt để xử lý các sơ suất, sự cố ngoài ý muốn.ltng là 1 nghệ thuật

http://www.wattpad.com/273175-6-c-c-tch-t-c-a-l-t-n-ngo-i-giao

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: